herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024 – diagnoza potrzeb

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu planuje przystąpić do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program obejmuje wsparcie uczestnika w zakresie:

 •   czynności samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • prowadzenia gospodarstwa domowego i wypełniania ról w rodzinie;
 •  przemieszczania się poza miejscem zamieszkania;
 •  podejmowania aktywności życiowej i komunikowania się z otoczeniem;


Uczestnikami Programu mogą być:

 • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).
 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Usługa asystencji osobistej w ramach Programu jest bezpłatna dla uczestnika.

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień Programu  ust. 4 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu.                                                              

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminę w ramach Programu tj. do dnia 15.09.2023r. prosimy osoby zainteresowane (lub opiekunów) o zapoznanie się z Programem i złożenie wniosku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19, 74-300 Myślibórz, w pokoju nr 14 lub w sekretariacie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:  asystent.rodziny@ops.mysliborz.pl, oraz zapoznanie się z klauzulą RODO dot. przetwarzania danych.

Formularze należy składać w terminie do 11.09.2023 r.

Złożone przez Państwa wnioski pozwolą zdiagnozować zapotrzebowanie na usługę asystencji osobistej na terenie Gminy Myślibórz i zawnioskować o wystarczającą ilość środków na realizację zadania.

 W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu pod nr tel. 515 473 666 lub 95 747 21 43, lub w siedzibie Ośrodka, ul. 1 Maja 19, 74-300 Myślibórz, w pokoju nr 14 lub w sekretariacie.


Niezbędne dokumenty dostępne są do pobrania:

Załącznik nr 1- Program AOON edycja 2024

Załącznik nr 2- Klauzula Informacyjna RODO

Załącznik nr 3 - Druk zapotrzebowania AOON 2024

Szczegóły również na: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz