herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

19 lut 2024
Aktualności

Warsztaty dla rodziców

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu serdecznie zaprasza na kolejną edycję BEZPŁATNYCH warsztatów doskonalących kompetencje wychowawcze osób dorosłych opiekujących się dziećmi, młodzieżą.

To, jakimi jesteśmy rodzicami, w ogromnej mierze wpływa na to, jak funkcjonuje nasze dziecko. To od nas, opiekunów zależy z jakimi przekonaniami pójdzie w życie i jak będzie sobie radziło z przeciwnościami losu, czy będzie potrafiło korzystać z szans, jakie staną na jego drodze.

Cykl warsztatów obejmuje 10 spotkań. Osoby zainteresowane chęcią udziału w warsztatach prosimy o zgłoszenie się do

Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1 Maja 19,

74-300 Myślibórz pok. nr 14 lub pod numerem telefonu: 95 747 21 43, wew. 29.

czytaj więcej

03 sty 2024
Aktualności

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Od  stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

czytaj więcej

20 wrz 2023
Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myślibórz na lata 2023 - 2030.

Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuję, że rozpoczęte zostały konsultacje społeczne dotyczące projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Myślibórz na lata 2023-2030". Konsultacje będą trwały od 20.09.2023 r. do 04.10.2023 r.             

czytaj więcej

31 sie 2023
Aktualności

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024 – diagnoza potrzeb

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024 – diagnoza potrzeb

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu planuje przystąpić do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program obejmuje wsparcie uczestnika w zakresie:

 •   czynności samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • prowadzenia gospodarstwa domowego i wypełniania ról w rodzinie;
 •  przemieszczania się poza miejscem zamieszkania;
 •  podejmowania aktywności życiowej i komunikowania się z otoczeniem;


Uczestnikami Programu mogą być:

 • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).
 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Usługa asystencji osobistej w ramach Programu jest bezpłatna dla uczestnika.

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień Programu  ust. 4 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu.                                                              

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminę w ramach Programu tj. do dnia 15.09.2023r. prosimy osoby zainteresowane (lub opiekunów) o zapoznanie się z Programem i złożenie wniosku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19, 74-300 Myślibórz, w pokoju nr 14 lub w sekretariacie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:  asystent.rodziny@ops.mysliborz.pl, oraz zapoznanie się z klauzulą RODO dot. przetwarzania danych.

Formularze należy składać w terminie do 11.09.2023 r.

Złożone przez Państwa wnioski pozwolą zdiagnozować zapotrzebowanie na usługę asystencji osobistej na terenie Gminy Myślibórz i zawnioskować o wystarczającą ilość środków na realizację zadania.

 W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu pod nr tel. 515 473 666 lub 95 747 21 43, lub w siedzibie Ośrodka, ul. 1 Maja 19, 74-300 Myślibórz, w pokoju nr 14 lub w sekretariacie.


Niezbędne dokumenty dostępne są do pobrania:

Załącznik nr 1- Program AOON edycja 2024

Załącznik nr 2- Klauzula Informacyjna RODO

Załącznik nr 3 - Druk zapotrzebowania AOON 2024

Szczegóły również na: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

czytaj więcej

23 sie 2023
Aktualności

Stypendium w roku szkolnym 2023/2024

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości ubiegania się w nowym roku szkolnym 2023/2024 o pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.  Wnioski są dostępne do pobrania od dnia 23.08.2023 r.

Stypendia szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Komu przysługują świadczenia?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują uczniom, którzy wraz  z rodziną mieszkają na terenie Gminy Myślibórz.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 600 zł na osobę w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (do pobrania w siedzibie Ośrodka) lub na stronie www.ops.mysliborz.pl
 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego;
 • dokumenty potwierdzające występowanie w rodzinie ucznia: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, niepełnej rodziny itp.;
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium szkolne (w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku), np. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane będą przez pracowników w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19  pokój nr. 11 w terminie od 1 do 15 września 2023 r. w godzinach  od 7:00 do 15:00

Tel: 95 747 2143 wew.22

E-mail: stypendia.kdr@ops.mysliborz.pl

Załącznik: wniosek na stypendium szkolne 2023/2024

czytaj więcej

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz