herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne – emerytalne i rentowe osobom rezygnującym z zatrudnienia (art. 42 ustawy o pomocy społecznej)

 

Za osobę, która zrezygnuje z pracy by opiekować się długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

 

 

Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

 

Prawo do świadczeń opieki przysługuje na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) osobom nie ubezpieczonym, które są obywatelami polskimi i zamieszkują w Polsce, a ich dochody nie przekraczają kryterium dochodowego.

Dokumentem potwierdzającym to uprawnienie jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta).

Do wydania decyzji niezbędne jest potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, potwierdzenie miejsca zamieszkiwania na terenie Polski, przeprowadzenie rodzinnego wywiad środowiskowego, w którym między innymi pracownik socjalny potwierdzi, iż nie istnieje dysproporcja pomiędzy udokumentowaną wysokością dochodu osoby nie ubezpieczonej, a jej sytuacją majątkową i potwierdzenie dochodów poniżej kryterium dochodowego

Decyzja wydawana jest na wniosek:

 • osoby nie ubezpieczonej
 • w sytuacjach nagłej choroby – na wniosek placówki służby zdrowia
 • właściwego ze względu na miejsce zamieszkiwania osoby ubezpieczonej wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia lub z własnej inicjatywy wójta, burmistrza, prezydenta gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkiwania osoby nie ubezpieczonej.

Decyzja obowiązuje przez okres 90 dni.

Decyzja wygasa gdy osoba zostanie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym lub nastąpi zmiana jej sytuacji dochodowej.

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz