herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 1. Śmierci rodzica lub prawnego opiekuna.
 2. Klęski żywiołowej.
 3. Wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie).
 4. Innych, szczególnych okoliczności.

 

Forma i wysokość zasiłku szkolnego

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
 2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się w każdej sprawie indywidualnie kierując się rodzajem i skutkiem zdarzenia.

 

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Myślibórz
 2. W rodzinie zaistniało w/w zdarzenie.

 

W zależności od zdarzenia do wniosku należy dołączyć:

 1. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą wnioskowania o zasiłek szkolny.
 • w przypadku śmierci rodzica- akt zgonu.
 • w przypadku pożaru- zaświadczenie ze straży pożarnej (wskazujące na datę wystąpienia pożaru oraz wartość mienia).
 • inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.
 1. Do wniosku nie należy załączać zaświadczeń o wysokości dochodów.

 

Wniosek należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia okoliczności (zdarzenia) uzasadniającego złożenie wniosku.

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz