herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

obraz przedstawia godło i flagę Polski

Gmina Myślibórz przystąpiła do programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie na terenie Gminy Myślibórz do 31.12.2024r.

Działanie: realizacja programu w ramach resortowego Programu ze środków Funduszu Solidarnościowego działającego w ramach zadań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania: całkowita wartość Programu wynosi 43 500,00 zł  i jest w 100 % finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Rodzaj zadania: świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Cel programu: odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Grupa docelowa: Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów świadczących bezpośrednią opiekę nad 3 dorosłymi osobami legitymującymi się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym oraz 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Sposób zgłoszenia do Programu:

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia stanowiącej - Załącznik nr 1, klauzuli informacyjnej – RODO stanowiącej - Załącznik nr 2, oświadczenia Uczestnika stanowiącego – Załącznik nr 3, a także załączenie kserokopii orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenia o niepełnosprawności, w przypadku dziecka do 16 roku życia:

 • do Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu  przy ul. 1 Maja 19, 74-300 Myślibórz
  w pokoju 114, w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00

Wypełnienie i złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu.

W pierwszej kolejności wsparcie w formie usług opieki wytchnieniowej otrzyma członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia,  placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudniony, uczący się lub studiujący. W dalszej kolejności o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty złożone przed terminem rozpoczęcia naboru nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 95 747 21 43 wew. 29 w dni robocze w godzinach 7.00-15.00.

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1. Karta zgłoszenia do Programu

Załącznik nr 2. Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 3. Oświadczenie na potrzeby rekrutacji

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz