herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

obraz przedstawia godło i flagę Polski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024″, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 399.000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 399.000,00 zł

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając ich potrzeby autonomii i minimalizując poziom alienacji społecznej. Realizacja zadania umożliwi osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z prawa do niezależnego życia, ogranicza skutki niepełnosprawności, stymuluje osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności. W szczególności dotyczy to tworzenia warunków sprzyjających korzystaniu przez osoby z niepełnoprawnościami z różnorodnych usług świadczonych na poziomie lokalnej społeczności (wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, programów zdrowotnych, rehabilitacji medycznej) z uwzględnieniem szczególnych wymagań i potrzeb wynikających ze specyfiki stanu zdrowia.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1.wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2.wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu

ról w rodzinie;

3.wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania

4.wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z

usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru

osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Czas pracy asystenta:

1. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

2. Do czasu realizacji usług asystencji osobistej wlicza się czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 minut. Jeżeli czas oczekiwania wynosi więcej niż 90 minut, wówczas usługę dojazdu do wybranego miejsca i powrotu z niego rozlicza się jako dwie odrębne usługi powiększone łącznie o 90 minut trwania;

Przewidywana liczba uczestników Programu, na które Gmina Myślibórz uzyskała dofinansowanie to 11 osób, w tym:

 1. 2 dzieci w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. 5 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
 3. 2 osoby posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 4. 1 osoba posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
 5. 1 osoba posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w ramach Programu są bezpłatne dla uczestników.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

   840 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

     720 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

     480 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

     360 godzin rocznie dla:

- osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

- dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik Programu może wskazać osobę, która będzie świadczyć dla niego usługi asystenta pod warunkiem, że osoba ta nie jest członkiem rodziny ani opiekunem prawnym osoby z niepełnosprawnością ani faktycznie z nią nie zamieszkuje.

Rekrutacja:

Ośrodek kwalifikuje do przyznania usługi asystenta na podstawie „Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, stanowiącej załącznik nr 7 do Programu.

Termin przyjmowania zgłoszeń do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024″ trwa do 15.05.2024 r.

Po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc w Programie, osoby zgłaszające chęć udziału zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby objętej usługami asystenta, do programu będzie zapraszana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Do Karty zgłoszenia należy dołączyć:

– kopię orzeczenia o niepełnosprawności

– podpisane klauzule informacyjne RODO

- oświadczenie uczestnika odnośnie wskazania osoby pełniącej usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością

Osoby zakwalifikowane do udziału w Programie zostaną powiadomione telefonicznie o objęciu usługami asystenta oraz o liczbie przyznanych godzin.

Dokumenty do pobrania:

1.Karta zgłoszenia do Programu

2. RODO OPS Myślibórz

3.RODO - AOON

4. Oświadczenie uczestnika

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat programu:

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu  

Tel.  95 747 21-43 ( wew. 29 )

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

 • dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu do pokoju nr 14, lub sekretariatu                                                                                           
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres :

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu
ul. 1 Maja 19
74-300 Myślibórz

 

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz