herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zasady udzielania pomocy

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Pomoc społeczna udzielana jest w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali statut uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomania;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Procedura ubiegania się o pomoc z OPS (art. 101 ustawy o pomocy społecznej).

Aby skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej powinniśmy się udać do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Dla mieszkańców Miasta i Gminy Myślibórz jest to Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

W sytuacji szczególnej, gdy wymagana jest pomoc ze względu na naszą sytuację osobistą oraz w sprawach nie cierpiących zwłoki możemy uzyskać pomoc tam, gdzie obecnie przebywamy, a nie jesteśmy zameldowani .

Należy złożyć wniosek z prośbą o pomoc.

Wniosek o pomoc może zgłosić:

 • osoba zainteresowana lub
 • jej przedstawiciel ustawowy (rodzice, opiekunowie w sprawie dzieci i opiekunowie w sprawie osób całkowicie ubezwłasnowolnionych), lub
 • inna osoba pod warunkiem, że osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawy wyrazili na to zgodę.

Pomoc społeczna może też być udzielana z urzędu.

W odpowiedzi na zgłoszoną prośbę pracownik socjalny przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy. Informacje zebrane w ramach wywiadu staną się podstawą do wydania decyzji w sprawie świadczeń.

Wywiad przeprowadzany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania pomocy, a w sytuacjach wymagających udzielenia natychmiastowej interwencji w ciągu 2 dni. Wywiad przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc lub miejscu ich pobytu.

Celem wywiadu jest ustalenie sytuacji osobistej, majątkowej osoby/rodziny starającej się o pomoc oraz ustalenie powodów ubiegania się o świadczenia i zaplanowanie wspólnie z osobą zainteresowaną planu pomocy. Aby pracownik socjalny mógł dokładnie zbadać sytuację – musimy przedstawić niezbędne dokumenty potwierdzające naszą sytuację.

Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające stanowiące podstawę planowania pomocy.

W oparciu o wywiad środowiskowy i załączoną dokumentację zostanie wydana pisemna decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

W przypadku odmowy dostarczenia przez osoby zainteresowane niezbędnych dokumentów, lub gdy występuje rażąca dysproporcja między wysokością dochodu udokumentowaną a faktyczną sytuacją majątkową może zostać wydana decyzja odmowna w sprawie pomocy.

Pomoc finansowa wypłacana jest od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Osoby i rodziny, które są objętą pomocą ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej powinny o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej poinformować pracownika socjalnego (art. 109 ustawy o pomocy społecznej).

Od decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu możemy się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Szczecinie, 70-207 Szczecin, Plac Batorego 4 (art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz