herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

 1. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie spełnia kryteriów ustawy.
 2. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Zgodnie z art.7, ust.4 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych można przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby starającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Pracownik przeprowadzający wywiad może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych: ruchomości i nieruchomości, oraz zasobów pieniężnych. Można żądać również podania wysokości i rodzaju wszystkich wydatków ponoszonych na utrzymania całego gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

 1. Odmowa złożenia oświadczenia o stanie majątkowym stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. 
 2. Organ odmawia również  przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:
 • występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub gdy:
 • faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.
 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz