herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Gdy nie ma możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę, osoba wymagająca całodobowych usług opiekuńczych może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu lub za jej zgodą wniosek przedstawiciela ustawowego
 2. Zaświadczenia lekarskie (druki do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu)
 3. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego , do decyzji załącza się zgodę osoby na ponoszenie opłaty oraz potrącenie jej z zasiłku stałego
 4. Decyzja organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury
 5. Dochody osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty
 6. Inne, wskazane przez pracownika socjalnego dokumenty

 

Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej

Zasady odpłatności zostały określone w art. 60-64a ustawy o pomocy społecznej.

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wynoszą:

 1. Mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu.
 2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust.2
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochody pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
 • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 1. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu i rodzinę.

Miejsce złożenia podania:

Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby ubiegającej się.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji kierującej do domu pomocy społecznej wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego). Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkową osoby. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję kierującą i ustalającą odpłatność za pobyt lub odmawiającą skierowania do domu pomocy społecznej.

 

Decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ prowadzący dom pomocy społecznej. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz