herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:

 1. 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;
 2. 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2–4-osobowym;
 3. 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Jeżeli osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego spełnia ustawowe kryteria do jego przyznania, a lokal mieszkalny w którym zamieszkuje i na który złożono wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego – wg wyliczeń na podstawie obowiązujących przepisów do Ustawy o dodatkach mieszkaniowych .

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest decyzją administracyjną na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Ewentualna zmiana w tym czasie sytuacji rodzinnej i dochodowej nie wpływa  na zmianę wysokości dodatku mieszkaniowego.

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny,
wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz