herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Pomoc w postaci dożywiania (art. 48b ust. 2 ustawy pomocy społecznej) ,

Jeden gorący posiłek dziennie przysługuje osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić .

Wsparcia udziela się w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
 • osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

Pomoc udzielana jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych .

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego .

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz