herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Osoby z zaburzeniami psychicznymi które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej mogą ubiegać się o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu (ŚDS) .

 

Skierowanie wydaje się w formie decyzji administracyjnej przy pierwszorazowym skierowaniu na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące konieczny do dokonania oceny uczestnika przez zespół wspierająco - aktywizujący ŚDS . Po dokonaniu oceny okres ten może być przedłużony na kolejny czas określony.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS lub za jej zgodą wniosek przedstawiciela ustawowego.
 2. Zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,
 3. Zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji oso© niepełnosprawnych fizycznie,
 4. Zaświadczenia o dochodach (decyzja organu emerytalno – rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności o ile osoba takie posiada
 6. Inne, wskazane przez pracownika socjalnego dokumenty.

 

Opłata za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy :

Na podstawie art.51 ust.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, niebędących usługami całodobowymi oraz korzystanie z usług klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne.

 

Miejsce złożenia podania:

Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby ubiegającej się.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu i ustalającej odpłatność wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego). Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach nie cierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkową osoby.

Termin przyjęcia do ŚDS ustala kierownik domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem.

 

Kierowanie do ŚDS osób z innych gmin:

Ponadto do Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu mogą być kierowane osoby z Gminy Dębno i Nowogródek Pomorski na podstawie zawartych między gminami porozumień.

Wnioski o skierowanie wraz z wymaganymi dokumentami składa się w ośrodku pomocy społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do ŚDS.

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz