herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej?

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 1. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 1. świadczenia pomocy materialnej przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki oraz udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno--wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

 

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

 1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności z rodzin:
   • w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
   • wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych,
   • w których występuje alkoholizm lub narkomania,
   • niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
 2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w roku 2017 jest to kwota 514zł na osobę w rodzinie.
 1. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w pkt 2, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza się:
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
 • pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220);
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575);
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753);
 • pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego;
 • zasiłku szkolnego;
 • stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
 • stypendium Prezesa Rady Ministrów;
 • stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 • stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

W jakiej formie może być udzielane stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 • stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;
 • stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w innych formach nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów udzielenie stypendium w innych formach nie jest celowe.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

 

W jakiej wysokości i na jak długo przyznawane jest stypendium?

 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80%, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 1. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych- osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem punktu 5.
 1. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Co jest warunkiem ubiegania się o stypendium?

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 1. Zamieszkanie na terenie Gminy Myślibórz.
 1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu.
 2. Dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.
 3. Dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń i oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego.
 4. Realizacja obowiązku szkolnego, nauki lub do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 5. Trudna sytuacja materialna ucznia - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa, niż kwota kryterium dochodowego w pomocy społecznej.

Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca składania wniosku.

 

Gdzie składa się wnioski?

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego pobiera się i składa na odpowiednim druku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19, pokój nr 12, I piętro.

 

Termin składania wniosków.

Od 01 do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów, do 15 października danego roku.

 

Dokumentowanie wydatków.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie z jego przeznaczeniem. Wnioskodawca po otrzymaniu decyzji realizuje ją /bez angażowania własnych środków/  w sklepach realizujących program pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego.

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz