herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz. UE.L z 2016 r. Nr 119, str.1) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu, ul. 1-go Maja 19, 74-300 Myślibórz, tel. 95 747 21 43, adres poczty elektronicznej: ops@mysliborz.pl .
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Sebastian Mirończyk, adres poczty elektronicznej: sebastian.mironczyk@wp.pl, tel. 668 118 178.
 3. Administrator danych osobowych Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy).
 4. Zgodnie z art.6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ust.1 pkt c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń na podstawie przepisów prawa zgodnie z :
 • Ustawą z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.)
 • Ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 256),
 • Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1373 z późn. zm.),
 • Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020r., poz. 218),
 • Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r., poz.1111, z późn. zm.),
 • Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020r., poz. 111),
 • Ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” (Dz. U. z 2019r. poz. 473 z późn. zm.),
 • Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2017r. poz.2092 z późn.zm.),
 • Ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2019r. poz.2407 z późn. zm.),
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. 2018r., poz. 1061 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2019r. poz.1481 z późn.zm).
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133).
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.).
 1. Administratorem danych dotyczących niżej wymienionej ustawy jest Burmistrz Miasta Myślibórz
 • Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019r. poz. 670, z późn. zm.)
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 i pkt 5 odbiorcami Pani/Pana dany osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Myśliborzu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 i pkt 5 i zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020r., poz. 164).
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: :
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 • prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit a (RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Myśliborzu Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH  W  CELU   REALIZACJI  UPRAWNIEŃ   WYNIKAJĄCYCH  Z  USTAWY  Z  DNIA  5 GRUDNIA 2014 R. O KARCIE DUŻEJ RODZINY

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 2016.119.1) – zwanego dalej RODO, Burmistrz Myśliborza informuje, że:

 1. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Myślibórz oraz Minister właściwy do spraw rodziny.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.   o Karcie Dużej Rodziny i na podstawie art. 21 tej ustawy.
 3. Poprzez złożenie wniosku o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie przez Ministra właściwego ds. rodziny informacji o uprawnieniach przysługujących rodzinom wielodzietnym na podstawie Karty Dużej Rodziny, w szczególności od podmiotów, które przyznały uprawnienia rodzinom wielodzietnym.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest brak możliwości wyprodukowania Karty.
 5. Dane osobowe są przekazywane następującym podmiotom:
 • Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sanguszki 1, na podstawie zawartej przez Ministerstwo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako podmiotowi realizującemu produkcje blankietów kart tradycyjnych, personalizację blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi, w szczególności zapewniający funkcjonalność pozwalającą na potwierdzenie uprawnień członków rodzin wielodzietnych oraz zapewniający usługi ułatwiające korzystanie z uprawnień przyznanych na podstawie Karty;
 • Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Myśliborzu, realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego, za pomocą którego wykonuje czynności związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do Karty stała się ostateczna. Po upływie tego czasu dane osobowe członków rodziny wielodzietnej wraz z wnioskiem o przyznanie Karty i dokumentami potwierdzającymi prawo do przyznania Karty zostaną usunięte.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 3. W przypadku stwierdzenia, że w Aplikacji mKDR wyświetlają się niepoprawne dane osobowe, Użytkownik w celu ich poprawienia jest zobowiązany zgłosić to Burmistrzowi Myśliborza za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu, celem złożenia zamówienia na nową Kartę Dużej Rodziny, zawierającą prawidłowe dane osobowe.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, jednakże dane osobowe członka rodziny wielodzietnej nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania, polegającego na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do spraw ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych Ministerstwa:
 • osobiście w siedzibie Ministerstwa,
 • elektronicznie na adres:  iodo@mrpips.gov.pl ,
 • listownie na adres: 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Nowogrodzka 1,3,5

00-513 Warszawa

           lub

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Miasta Myślibórz Markiem Powałą:

 • elektronicznie na adres:  powala@pgksa.pl ,
 • telefonicznie: 500 264 467
 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz