herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Sposób postępowania w sytuacjach przemocy – zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 września 2023r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

 1. Wszczęcie procedury następuje z chwilą wypełnienia formularza „Niebieska Karta -A” w przypadku uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej lub zgłoszenia dokonanego przez świadka przemocy domowej.
 2. Formularz „Niebieska Karta-A” wypełniają osoby będące przedstawicielami podmiotów wymienionych w art. 9a ust.11-11d ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 3. Procedurą są obejmowane osoby wymienione w art.2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.
 4. W formularzu „Niebieska Karta-A” wskazuje się wszystkie osoby doznające przemocy domowej i wszystkie osoby stosujące przemoc domową.
 5. Osoba wszczynająca procedurę podejmuje działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy domowej.
 6. Osoba wszczynająca procedurę dokonuje wstępnej diagnozy w związku z zaistnieniem uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej i przeprowadza rozmowę z osobą doznającą przemocy domowej, a także z osobą stosującą przemoc domową, w miarę możliwości.
 7. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta -A” osobie doznającej przemocy domowej przekazuje się formularz „Niebieska Karta- B”.
 8. Wypełniony formularz „Niebieska karta-A” niezwłocznie przekazuje się do zespołu interdyscyplinarnego, a następnie do grupy diagnostyczno-pomocowej..
 9. W ramach procedury grupa diagnostyczno-pomocowa:
 • dokonuje oceny sytuacji domowej, potrzeb i zasobów osoby doznającej przemocy domowej oraz osoby stosującej przemoc domową:
 • udziela pomocy osobie doznającej przemocy domowej:
 • opracowuje indywidualny plan pomocy dla osoby doznającej przemocy domowej i jej środowiska domowego, który zawiera propozycje działań pomocowych:
 • podejmuje działania w stosunku do osoby stosującej przemoc domową w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań,
 • przekazuje osobie stosującej przemoc domową informacje w szczególności o prawnokarnych konsekwencjach stosowania przemocy domowej,
 • przekazuje osobie stosującej przemoc domową informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy domowej,
 • wnioskuje do zespołu interdyscyplinarnego o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych lub w programach psychologiczno-terapeutycznych,
 • motywuje osobę stosującą przemoc domową do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych lub w programach psychologiczno-terapeutycznych,
 • przeprowadza z osobą stosującą przemoc domową rozmowę ukierunkowaną na wskazanie zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków,
 • rozstrzyga o braku zasadności podejmowania działań.
 1. Spotkania z osobami doznającymi przemocy domowej oraz osobami stosującymi przemoc domową nie mogą być organizowanie w sposób umożliwiającymi im wzajemny kontakt.
 2. Dokumentowanie kolejnych przypadków przemocy odbywa się poprzez ponowne wypełnienie formularza Niebieska Karta "A" .
 3. Zakończenie procedury „Niebieska Karta” następuje w przypadku::

1. ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia, że zaprzestano dalszego stosowania przemocy domowej,

2. rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

 1.  Wobec osób, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 i 3, uczestniczących w procedurze „Niebieskie Karty” są prowadzone działania monitorujące przez okres 9 miesięcy po zakończeniu procedury.
 2.  O zakończeniu procedury informuje się osobę doznającą przemocy domowej oraz osobę stosującą przemoc.

 

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz