herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. 2021 poz. 893)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000),

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego    (Dz. U. z 2020r. poz. 685)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1285)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej      (Dz. U. z 2018r. poz. 734)

Uchwała nr XXXIX3502021 Rady miejskiej w Myśliborzu z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021r. poz. 5724)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2021r. poz. 1296)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020r. poz. 249)

Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r. poz. 1007)

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia gminy Myślibórz do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie w ramach realizacji tego programu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019r. poz.547)

  • BIP
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • Urząd Wojewódzki
  • OPS
  • Niebieska Linia
  • Gmina Miasto Myślibórz
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
  • ŚDS Myślibórz