herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

31 sie 2023
Aktualności

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024 – diagnoza potrzeb

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024 – diagnoza potrzeb

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu planuje przystąpić do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program obejmuje wsparcie uczestnika w zakresie:

 •   czynności samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • prowadzenia gospodarstwa domowego i wypełniania ról w rodzinie;
 •  przemieszczania się poza miejscem zamieszkania;
 •  podejmowania aktywności życiowej i komunikowania się z otoczeniem;


Uczestnikami Programu mogą być:

 • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).
 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Usługa asystencji osobistej w ramach Programu jest bezpłatna dla uczestnika.

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień Programu  ust. 4 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zleciła realizację Programu.                                                              

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminę w ramach Programu tj. do dnia 15.09.2023r. prosimy osoby zainteresowane (lub opiekunów) o zapoznanie się z Programem i złożenie wniosku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19, 74-300 Myślibórz, w pokoju nr 14 lub w sekretariacie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:  asystent.rodziny@ops.mysliborz.pl, oraz zapoznanie się z klauzulą RODO dot. przetwarzania danych.

Formularze należy składać w terminie do 11.09.2023 r.

Złożone przez Państwa wnioski pozwolą zdiagnozować zapotrzebowanie na usługę asystencji osobistej na terenie Gminy Myślibórz i zawnioskować o wystarczającą ilość środków na realizację zadania.

 W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu pod nr tel. 515 473 666 lub 95 747 21 43, lub w siedzibie Ośrodka, ul. 1 Maja 19, 74-300 Myślibórz, w pokoju nr 14 lub w sekretariacie.


Niezbędne dokumenty dostępne są do pobrania:

Załącznik nr 1- Program AOON edycja 2024

Załącznik nr 2- Klauzula Informacyjna RODO

Załącznik nr 3 - Druk zapotrzebowania AOON 2024

Szczegóły również na: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

czytaj więcej

23 sie 2023
Aktualności

Stypendium w roku szkolnym 2023/2024

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości ubiegania się w nowym roku szkolnym 2023/2024 o pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.  Wnioski są dostępne do pobrania od dnia 23.08.2023 r.

Stypendia szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Komu przysługują świadczenia?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują uczniom, którzy wraz  z rodziną mieszkają na terenie Gminy Myślibórz.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 600 zł na osobę w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (do pobrania w siedzibie Ośrodka) lub na stronie www.ops.mysliborz.pl
 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego;
 • dokumenty potwierdzające występowanie w rodzinie ucznia: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, niepełnej rodziny itp.;
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium szkolne (w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku), np. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane będą przez pracowników w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19  pokój nr. 11 w terminie od 1 do 15 września 2023 r. w godzinach  od 7:00 do 15:00

Tel: 95 747 2143 wew.22

E-mail: stypendia.kdr@ops.mysliborz.pl

Załącznik: wniosek na stypendium szkolne 2023/2024

czytaj więcej

10 sie 2023
Aktualności

Placówka Wsparcia Dziennego

Trwa nabór wniosków do Placówki Wsparcia Dziennego na nowy rok szkolny 2023/2024.

plakat oferty placówki wsparcia dziennego

Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona jest w formie opiekuńczo - wychowawczej, wobec czego zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego poprzez zabawę, zajęcia sportowe i rozwój zainteresowań.  Pobyt w Placówce jest nieodpłatny. Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 7 do 15 roku życia.

Celem pracy Placówki jest stwarzanie prawidłowych warunków rozwoju oraz zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży mającym problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, zagrożonym demoralizacją lub uzależnieniem.

Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do Placówki skieruje sąd.

Karta zgłoszenia jest do pobrania na stronie internetowej Ośrodka lub bezpośrednio w sekretariacie Ośrodka, ul. 1 Maja 19, 74-300 Myślibórz.

Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki w godzinach 15:15-18:15 pod adresem: ul. Spokojna 22 w Myśliborzu.

Wychowankowie Placówki przyjmowani są:

 1. na prośbę rodziców (opiekuna prawnego),
 2. wniosek szkoły, pracownika socjalnego, asystenta rodziny.

Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do Placówki skieruje sąd.

Kartę zgłoszenia o przyjęcie do placówki zgodne z załączonym wzorem należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1 Maja 19, pok. nr 14 w godzinach pracy Ośrodka lub od 05 września 2023r. w siedzibie Placówki w dniach i godzinach jej funkcjonowania.

 Szczegółowe informacje udzielane są także pod numerem telefonu: 95 747 21-43 wew. 29. 

 Spośród złożonych kart zgłoszeniowych Dyrektor Placówki po weryfikacji warunków udziału w zajęciach wybierze grupę 15 dzieci/młodzieży do 15 roku życia.
Dzieci, które nie zakwalifikują się do udziału w placówce z powodu braku miejsc - wpisane zostaną na listę rezerwową.

ZAŁĄCZNIK: karta zgłoszenia dziecka do placówki wsparcie dziennego

czytaj więcej

04 kwi 2023
Program "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2023

                       

Gmina Myślibórz  przystąpiła do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program realizowany będzie na terenie Gminy Myślibórz  do 31.12.2023 r.

Wartość dofinansowania – 38 400,00 zł.

Całkowita wartość – 38 400,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

Gmina Myślibórz realizuje w 2023 r. moduł I w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie podania i wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA oraz  KARTY OCENY STANU DZIECKA/OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ stanowiących załączniki do Programu.

Karty należy złożyć w następujący sposób:

 • dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu,                                                                                            
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres :

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu
ul. 1 Maja 19
74-300 Myślibórz

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 4 osoby.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu  

Tel.  95 747 21-43 ( wew. 29 )

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem  niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Załączniki do pobrania :

1. Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 wraz z załącznikami do programu.

2. Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023.

3. Załącznik nr 2 - Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny.

 

czytaj więcej

05 sty 2023
Aktualności

Rekrutacja do Placówki Wsparcia Dziennego

REKRUTACJA DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu informuje, iż ramach struktury organizacyjnej  Ośrodka działalność swoją rozpoczyna Placówka Wsparcia Dziennego w Myśliborzu. Placówka prowadzona jest w formie świetlicy środowiskowej, która prowadzi zorganizowaną działalność opiekuńczo-wychowawczą, oraz pozwala na racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego po zajęciach szkolnych.

Placówka Wsparcia Dziennego świadczy usługi dla dzieci i młodzieży od 7 do 15 roku życia. Jedną z funkcji, jaką pełni placówka, jest funkcja opiekuńcza, czyli pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań.. Celem pracy Placówki jest stwarzanie prawidłowych warunków rozwoju oraz zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży mającym problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, zagrożonym demoralizacją lub uzależnieniem.

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i w piątki w godzinach 15:15-18:15 pod adresem: ul. Spokojna 22 w Myśliborzu.

Wychowankowie Placówki przyjmowani są:

 1. na prośbę rodziców (opiekuna prawnego),
 2. wniosek szkoły, pracownika socjalnego, asystenta rodziny

Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do Placówki skieruje sąd.

Kartę zgłoszenia o przyjęcie do placówki zgodne z załączonym wzorem należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1 Maja 19 w godzinach pracy Ośrodka. Szczegółowe informacje udzielane są także pod numerem telefonu: 95 747 21-43 wew. 29.  Z pośród złożonych kart zgłoszeniowych Dyrektor Placówki po weryfikacji warunków udziału w zajęciach wybierze grupę 15 dzieci/młodzieży do 15 roku życia.
Dzieci, które nie zakwalifikują się do udziału w placówce z powodu braku miejsc - wpisane zostaną na listę rezerwową.

Załącznik: karta zgłoszenia dziecka do placówki wsparcia dziennego

czytaj więcej

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz