herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości ubiegania się w nowym roku szkolnym 2023/2024 o pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.  Wnioski są dostępne do pobrania od dnia 23.08.2023 r.

Stypendia szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Komu przysługują świadczenia?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługują uczniom, którzy wraz  z rodziną mieszkają na terenie Gminy Myślibórz.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi jeśli dochód nie przekracza kwoty 600 zł na osobę w rodzinie, a jednocześnie w rodzinie ucznia występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (do pobrania w siedzibie Ośrodka) lub na stronie www.ops.mysliborz.pl
 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego;
 • dokumenty potwierdzające występowanie w rodzinie ucznia: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, niepełnej rodziny itp.;
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium szkolne (w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku), np. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane będą przez pracowników w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu, ul. 1 Maja 19  pokój nr. 11 w terminie od 1 do 15 września 2023 r. w godzinach  od 7:00 do 15:00

Tel: 95 747 2143 wew.22

E-mail: stypendia.kdr@ops.mysliborz.pl

Załącznik: wniosek na stypendium szkolne 2023/2024

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz