herb

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Myśliborzu

Szukaj w serwisie

REKRUTACJA DO PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu informuje, iż ramach struktury organizacyjnej  Ośrodka działalność swoją rozpoczyna Placówka Wsparcia Dziennego w Myśliborzu. Placówka prowadzona jest w formie świetlicy środowiskowej, która prowadzi zorganizowaną działalność opiekuńczo-wychowawczą, oraz pozwala na racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego po zajęciach szkolnych.

Placówka Wsparcia Dziennego świadczy usługi dla dzieci i młodzieży od 7 do 15 roku życia. Jedną z funkcji, jaką pełni placówka, jest funkcja opiekuńcza, czyli pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań.. Celem pracy Placówki jest stwarzanie prawidłowych warunków rozwoju oraz zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży mającym problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, zagrożonym demoralizacją lub uzależnieniem.

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i w piątki w godzinach 15:15-18:15 pod adresem: ul. Spokojna 22 w Myśliborzu.

Wychowankowie Placówki przyjmowani są:

 1. na prośbę rodziców (opiekuna prawnego),
 2. wniosek szkoły, pracownika socjalnego, asystenta rodziny

Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do Placówki skieruje sąd.

Kartę zgłoszenia o przyjęcie do placówki zgodne z załączonym wzorem należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu ul. 1 Maja 19 w godzinach pracy Ośrodka. Szczegółowe informacje udzielane są także pod numerem telefonu: 95 747 21-43 wew. 29.  Z pośród złożonych kart zgłoszeniowych Dyrektor Placówki po weryfikacji warunków udziału w zajęciach wybierze grupę 15 dzieci/młodzieży do 15 roku życia.
Dzieci, które nie zakwalifikują się do udziału w placówce z powodu braku miejsc - wpisane zostaną na listę rezerwową.

Załącznik: karta zgłoszenia dziecka do placówki wsparcia dziennego

 • BIP
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • Urząd Wojewódzki
 • OPS
 • Niebieska Linia
 • Gmina Miasto Myślibórz
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
 • ŚDS Myślibórz